Stanovy klubu

Stanovy spolku „Golfový klub Chodová Planá“

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek „Golfový klub Chodová Planá, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo  Výškovská 276, 348 13 Chodová Planá


Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů,.


Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účelyspolku jsou:

a)      provozování sportovní činnosti (golfu)


Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

Základním posláním klubu je sdružení občanů za účelem sportovního a společenského vyžití.

Cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro aktivní provozování golfu.


Čl.  5
Členství ve spolku

a)  Členem Golfového klubu Chodová Planá se může stát každá fyzická osoba,                                                                     která podá písemnou přihlášku, zaplatí stanovený členský příspěvek a je schválena     výborem klubu.

b) Členství v klubu zaniká nezaplacením členského příspěvku do stanoveného data, zrušením členství z rozhodnutí výboru klubu, zrušením klubu nebo úmrtím člena.

 

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.


Čl. 7
Orgány spolku

  1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)      schválila případné změny stanov,

b)     zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)     určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)      stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet spolku na příští období,

g)      zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)     rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

  1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
  2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
  3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
  4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, jednatele a pokladníka.
  5. Jménem spolku samostatně jedná předseda.

 

 

 

Čl. 8
Hospodaření spolku

  1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
  2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

 

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

  1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
  2. Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 28.3.2015  Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

Napsat komentář